Engelsk ordbog - grammatikforkortelser
Fantasien starter her

Engelsk ordbog - grammatik forkortelser

Her kan du få en forståelse for nogle af de forkortelser som du finder i den engelske ordbog.

Adj            adjektiv, tillægsord
Adv           adverbium, biord
Agr           landbrug
Bl a           Blandt andet, inter alia
Cf             Sammenlign, compare
Conj         conjunction, bindeord
Ds             Det samme
Dss           Det samme som
El.             eller, or
Etc            og så videre, og lignende
Fx             For eksempel, for example
Imper        Imperativ, bydeform, imperative
Inf             Infinitiv, navneform
Mht           med hensyn til, as regards
Mods        i modsætning til, in contrast to
Ndf           nedenfor, below
Ol              Og lignende, and the like
Omtr         Omtrent, approximately
Opr.          Oprindeligt, originally
Osv          Og så videre, and so on
Ovf           Ovenfor, above
Part.         Participium, tillægsmåde, participle
Perf          Perfektum, førnutid, perfect
P gr a       På grund af, on account of
Pl              flertal, plural
Pp             Perfectum participium, fortids tillægsform, past participle
Pron         pronomen, stedord, pronoun
Præp        præposition, forholdsord, preposition
Præs        præsens, nutid, present
Præt         præteritum, datid, past  tense
Sb             Substantiv, navneord, substantive, noun
Sby           Somebody
Sth            Something
Tidl           Tidligere, formerly
Vb             Verbum, udsagnsord, verb

  Engelsk ordbog - forkortelser (erhverv)

  Agr           Landbrug, archaeology
  Assur       Forsikringsvæsen, insurance
  Astr           Astronomi, astronomy
  Bibl           Bibloteksvæsen, libray
  Biol           Biologisk, bology
  Bogb        Bobinderi, bookbinding
  Bot            Botanik, botany
  Dial           Dialekt, dialect
  Edb          Databehandling, data processing
  Elekt         Elektricitet, electricity
  Filos         Filosofi, philosophy
  Fly            Flyvning, aviation
  Fon           Fonetik, phonetics
  Frost         Frostvæsen, forestry
  Fys           Fysik, physics
  Geol         Geologi, geology
  Geogr       Geografi, geography
  Hist.          Historik, Historical
  Jernb        Jernbaneudtryk, railway
  Jur            Jura, law
  Kem         Kwmi, chemistry
  Keram      Keramik, pottery
  Litt            Litterært, litteraur, literary, literaure
  Mar           Maritimt, søfart, nautical
  Mat.          Matematik, mathematics
  Med.         Lægevidenskab, medicine
  Mek          Mekanik, maskiner, merchanic
  Merk         Merkantilt, handel, commerce
  Meteorol  Meteorologisk, meteorological
  Mil.            Militært, military
  Min           Mineralogi, mineralogy
  Mus          Musik, music
  Myt           Mytologi, mythology
  Parl           Parlamentsvæsen, parliamentary
  Poet         Digterisk, poetical
  Pol            Politik, politics
  Pysk         Psykologi, psychology
  Radio       Radioudtryk, radio
  Rel            Religiøst, religion
  Spr           Sprogvidenskab, linguristics
  Spøg        Spøgende, jocular
  Tandl        tandlægevæsen, dentisty
  Teat          Teater, Theatrical
  Tekn         Teknik, engineering
  Tlf             Telefoni, telepony
  Tv             Fjernsyn, televison
  Typ           Typografisk, printing term
  Zo             Zoologi, zoology
  Økon        Økonomi, economics 

   

  kreatit.dk
  11635722