Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Titel: Skoleprojekt

Kategori: Skole - Skoleprojekt

Beskrivelse: Her kan du på Kreatit.dk finde hjælp til hvordan et skoleprojekt kan opbygges.

 

Opbygningen af projektet er ikke blot til ære for den som læser rapporten, men også et værktøj til at struktuere projektforløbet. Det vil sige så der holdes focus på emnet og dets problemstilling samt løsningsmodeller.
 

Disposition

I grove træk kan skoleprojektet opbygges ud fra følgende 6 punkter eller struktur:

  1. Service: forside, abstract, indholdsfortegnelse
  2. Indledning: Emne, problemstilling, formål
  3. Problemformulering: hypoteser, metodebeskrivelse og teorivalg, målgruppe, begrebsdefinitioner, afgrænsning og opbygning
  4. Projekt: Dataindsamling, databehandling, analyse, evt. kreative indslag
  5. Konklusion: Opsamling, vurdering, konklusion og perspektivering
  6. Appendix: Kildeliste, bilag evt. ordliste.

Service

Forside

En forside skal altid indeholde titel, forfatter (elev eller elever), fag, opgaveformulering, uddannelsesinstitution, semester (skoleår) samt skolelærer.

Abstract

Abstract er altid pladseret på første indholdsside. Det vil sige når læseren åbner rapporten er det den 1. side læseren ser. En abstract skal indeholde et kort opsumering af projektets emne, problemstilling og indhold). Derudover oplysninger om deltagene eller forfatternes navne og underskrifter.

Indholdsfortegnelse

Det siger næsten sig selv rapportens opbygning af kapitler, projektets disposition eller struktur de enkelte kapitlers underkapitler eller afsnit - dog højest 3 niveauer, da overblikket vil forsvinde.
 

Indledning

Emne

Kort fortælling om emnet. Husk også her at fortælle emnets afgrænsning, som er relevans for det faglige hovedemne. Det vil sig at komme ind på hvor grænsen er nået til, så du undgår at skal beskrivet alt om emnet.

Problemstilling

Noget som der mangler svar på. Skal introducere læseren til problemstillingen, samt beskrive den sammenhæng problemet indgår i.

Fortællet kort og klart for hvor og hvorfor problemstilingen er relevant i til nettop dette emne eller projekt.

En forklaring på hvorfor det er interessant at behandle dette projekt. Inkluders ligeledes med eventuelle refereres til aktuelle kilder (artikler, bøger, TV/radio m.m.) for at belyse hvor aktuelt emnet eller problemet er.

Formål

Hvad er formålet med projektet? Er det nysgerrighed, er det del af en større forskningsmæssig sammenhæng eller kan projektet give et svar på et af menneskehedens store spørgmål? Hvad kan projektet eventult medføre?

 

Problemformulering

hypoteser

Der kan være tale om forventede svar, som projekts opgave er at underbygge påstanden. En udfra videnskablig metode, som ikke altid det åbenlyse påvises.

Metodebeskrivelse og teorivalg

De løsningsmodeller der vil blive brugt i projketforløbet skal beskrives her, sammen med en forklaring på hvorfor. Derudover hvordan det forventes at kunne give svar påproblemformuleringen.

 

målgruppe

Til hvem laves projektet? Dette kan være relevant for både beskrivelsen af teori og metode, ligeledes sprogbruget i rapoortet. Det skal jo være sådan at den forventede målgruppe kan forstå indholdet i rapoortten. Der kan være tale om flere målgrupper. For eksempelvis raportens læsere, produktets brugere, og måske endda beslutningstagere som skal indkøbe produktet.

 

Begrebsdefinitioner

Med henvisning til målgruppen kan det være nødvendigt i større eller mindre grad beskrive begreber, som indgår i projektet. Du som skribbent skal sikre at målgruppen forstår din eller projektgruppens mening. Der kan være tale om et meget selvstændigt udviklingsarbejde eller et projektgruppe.

afgrænsning

Det er vigtigt at begrænse projektarbejdet. Det vil altid være mulighed for yderligere behandling af emnet, men da deadline skal overholdes, må der gøres klar for læseren, hvilke området som ikke vil stå i rapporten.

 

opbygning

Indholdsfortegnelse, der viser hvordan skoleprojektet er opbygget. Læseren skal således have en change for hele tiden at have styr på hvad der omhandles og hvorfor.

Her kan forfatteren beskrive de enkelte afsnit.

Projekt

Dataindsamling

Gå en tur på det lokale bibliotek og lån bibliotek noget om emnet.

Søg oplysninger på internettet om emnet.

Søg eventuelt blandt avisartikler på biblioteket.

 

Databehandling

Se materialet igennem og lav en disposition om emnet. Husk at skrive teksten med egne ord, det vil sige at det er forbudt at bruge kopi og sætind. Vælger du eller gruppen at bruge typisk en udtagelse fra en professer skal afsnittet starte med professeren navn og doktorgrad efterfulgt af citat start: bla, bla og slut med citat slut.

Analyse

Analysere dispositionen og vurdere teksterne. Kom gerne med eksemperler.

Husk at medbringe alt der er relevans, hverken mere eller mindre! Undgå gentagelse med mindre det kan være nødvendig for forståelsen.

En ordliste kan hjælpe, da må vi huske at henvise til ordlisten med sidetal.

evt. kreative indslag

Kom med kreative indslag måske egne eller gruppens erfaringer og overbevisninger.

Den røde tråd

For at lette læsevenligheden og sikre, at du/I selv forståsammenhængen, kan det være en god ide at starte hvert afsnit/kapitel med en lille introduktion til hvad der nu skal ske og hvorfor det er relevant for projektet.

Konklusion

Konklusion er en form for afrunding af emnet eller projektet. Her er det vigtigt at benytte relle argumenter til at konkludere ud fra det 2. afsnit som er indledningen.

 

Opsamling

Der skal beskrives resultaterne af arbejdet, dvs. en sammenfatning af hvad der er kommet frem til: Er formålet med projektet opfyldt?

 

vurdering

resultaterne vurderes samt disse validitet, det vil sige at troværdigheden af informationerne bedømmes:

Kan vi regne med at resultaterne af projektet?

Var den valgte arbejdsmetode egnet?

 

konklusion

Besvarelse af problemformulering (ikke "ja" eller "nej"), men mere uddybende om det lykkedes. På hvilken måde? Hvor godt?

perspektivering

Brugbarhed og perspektiver:

Det vil sige:

Hvad er værdien af arbejdet og resultaterne?

Konsekvenser og handling: Hvad bør vi/læseren gøre?

Hvad kan vædien af arbejdet og resultaterne føre til eller føre med sig?.

 

Appendix:

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 11-09-2023